AŇA JAKŠ – ZADNÍ SEDADLO / BACK SEATS (15. 5. – 16. 6. 2019)

AŇA JAKŠ
ZADNÍ SEDADLO / BACK SEATS
vernisáž / opening: 14. 5. 2019 v 19h + DJ Filip Týc Radio 1
výstava / exhibition: 15. 5. – 16. 6. 2019
otevřeno út–ne 13–18 h / open Tue–Sun 1–6 pm
vstupné dobrovolné / entry voluntary
www.fotografic.cz / facebook event
rozhovor pro Český rozhlas – Vltava (od 24. min)

První snímek souboru s názvem Zadní sedadlo vznikl v rumunské Bukurešti. Archiv náhodně vzniklých a rychle zanikajících zátiší na sedadlech postávajících aut je jakýmsi pozastavením v čase i prostoru uprostřed hluku a pohybu různých evropských měst. Soubor tak kombinuje zachycení všeobjímající pomíjivosti se schopností najít krásu skutečně kdekoli. Třeba na zadním sedadle rumunského sedanu. „Předměty na sedadlech vyprávějí o něčím předchozím pohybu, krátké epizodě, která je mi skryta. Ta může být úplně banální a současně i dost zvláštní, možná záhadná. Baví mě představovat si, co té či oné konstelaci předcházelo, aniž bych měla šanci se to skutečně dozvědět.“ A. Jakš
Aňa Jakš (*1988), absolventka Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér konceptuální tvorby u Miloše Šejna a Ateliér grafiky a kresby u Jiřího Lindovského.) Ve své fotografické tvorbě často odkrývá místa a situace, kde se život a dění jakoby zastavil, kde zdánlivě nic není a nic se neděje. Nefunkční obchodní výlohy, vyřazené fontány, mimosezonní zahrádkářské kolonie. Místa kde panuje určité bezčasí, přestávka, pauza v pohybu, klid a jakási nedořečenost – podobně jako u zadních sedadel. Aňa žije a pracuje v Praze. www.anajaks.cz

The first photograph of the Back Seats series was conceived and ultimately came into being in Bucharest, Romania. This collection of randomly emerging and equally fleeting automobile back seat still lifes, evokes the halting quality of time and space relationships amidst the all-pervasive noise of various European cities. The series combines capturing an all-embracing transience and all the while embraces the willingness and ability to truly find beauty anywhere: for instance on the back seat of a Romanian sedan.„The items on the seats tell us something about someone’s previous movement, a short episode that is hidden from me. It can be completely banal and at the same time quite strange, perhaps mysterious. I like to imagine what preceded this or that constellation without having a chance to know much about it.“ A. Jakš
Aňa Jakš (*1988), graduated from the Academy of Fine Arts in Prague (Studio of Conceptual Art – School of Miloš Šejn and Printmaking Studio – School of Jiří Lindovský). In her photographic work she often reveals places and situations where life and events seem to stop – the notion of place in which nothing is present and nothing happens. Broken shop windows, discarded fountains, off season gardening colonies. Places where there is some kind of timelessness, break, pause in movement, calmness and unsaid feeling – much like those in car back seats. Aňa lives and works in Prague. www.anajaks.cz

Náš výstavní program 2019 je podporován granty Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, MHMP, MČP1 a Nadace pro současné umění Praha a společnostI Gestor. Děkujeme! / Our 2019 exhibition program is supported by Ministry of Culture of the Czech Republic, State Fund of Culture, MHMP, MPC1 and Foundation for Contemporary Arts Prague and Gestor. Thank you!

Artist(s): Medium: ,