ANDREA SOBOTKOVÁ – THE BEAR HAS A KEEN SENSE THAT ENABLES IT TO HUNT AT DUSK (21. 6. – 28. 7. 2019)

ANDREA SOBOTKOVÁ
THE BEAR HAS A KEEN SENSE THAT ENABLES IT TO HUNT AT DUSK
vernisáž / opening: 20. 6. 2019 v 19h
výstava / exhibition: 21. 6. – 28. 7. 2019
otevřeno út–ne 13–18 h / open Tue–Sun 1–6 pm
vstupné dobrovolné / entry voluntary
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA – 18. 7. od 17h

Andrea_Sobotkova_Galerie_Fotografic_uvod

Šachty, schodiště, vyhlídkové věže, mosty, žebříky, komíny. Na pozadí řetězce popisů a fotografií vzniká instalace vytvořená přímo pro Galerii Fotografic materializující podvědomé procesy snění. Za pomoci sofistikovaných zásahů do prostoru galerie autorka utváří prostředí, ve kterém se všichni diváci ocitají ve stejné výchozí situaci: pracuje s jejich prostorovým zážitkem a nejistotou, v jaké výšce se fyzicky nacházejí. Ve videoinstalaci promítané pod úroveň „země” zpřítomňuje moment předcházející pádu a tematizuje subjektivitu reálného a snového času. Co je to za okamžik, ve kterém ve snu k pádu dochází? Autorka nám jej s pomocí kamery balancující na hraně komína zpřítomňuje, navozuje fiktivní „svalový tanec“ a ztrátu pevné půdy pod nohama. Ve stejné chvíli v procesu nepřetržitého tisku upomíná na nekonečnou škálu obrazů, které před pádem ve snu generujeme. Archiv pádů, který autorka pečlivě sesbírala, se tak stává atlasem imaginárních krajin kolektivní paměti, jejichž podoba zůstává kódována v původním překladu do psaného jazyka. Slovo tak pomáhá zachovat autentickou poetiku výpovědí, jejich informační hodnotu a akcentuje podstatné detaily ovlivňující výslednou snovou zkušenost.

Andrea Sobotková (1994), AVU – Ateliér intermediální tvorby II. Ve své tvorbě se mimo jiné zaměřuje na způsoby vnímání, kulturu a ontologii prostoru, jehož proměny v závislosti na činnosti/nečinnosti člověka zkoumá. Žije a pracuje v Praze. www.andreasobotkova.wz.cz

Shafts, staircases, watchtowers, bridges, ladders, chimneys. This site-specific installation in which the materialisation of the subconscious dreaming process is fabricated upon a background descriptions and photographs. Thanks to sophisticated interventions in the gallery space itself, the artist has created an environment in which each viewer finds himself in the same starting position: the uncertainty at which height they physically are. The video installation screened below the ground level presents the moment preceding ‘a fall’ and thematises the subjectivity of real and dreamt time. The question therefore inevitably arises as to what particular moment does ‘the falling’ happen in a dream? With the assistance of a camera balancing on the edge of the chimney, the artist makes it present to the viewers evoking a fictitious „muscle dance“ and the loss of solid earth beneath their feet. By employing the continuous printing process, Sobotková reminds us of the endless variety of images generated in dreams. The archive of falls carefully collected by the artist, thus becomes the atlas of collective memory and imaginary landscapes, whose form remains encoded into written language. Thus, the recorded word helps to preserve the authentic poetics of testimonies, their informational value as well as accentuation of essential details affecting the resultant ‘dream experience’.

Andrea Sobotková (1994), AVU – Studio of Intermedia Art II. Her work mainly focuses on ways of perception, culture and ontology of space, the changes of which, depending on man’s activity or inactivity, are explored. She lives and works in Prague. www.andreasobotkova.wz.cz

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / ARTIST GUIDED TOUR:
Andrea Sobotková – The bear has a keen sense that enables it to hunt at dusk
čtvrtek 18. 7. od 17h v Galerii Fotografic
událost na facebooku / facebook event

Andrea_Sobotkova_Galerie_Fotografic_Komentovka

Srdečně zveme na komentovanou prohlídku unikátní výstavy Andrey Sobotkové v Galerii Fotografic! Její autorka osobně poodhalí nejen podrobnosti vzniku rozsáhlého projektu materializujícího podvědomé procesy snění a mapujícího místa odkud člověk padá ve spánku, ale představí také proč se rozhodla radikálně změnit prostorový charakter celé galerie. Jak se změní naše vnímání prostoru, když se hladina podlahy zvedne o metr do výšky? Je možné pomocí kamery balancující na hraně komína a následné videoprojekce pod úroveň „země“ zažít znovu onen kritický moment ze snu? Jak reálný může být snový pocit?

Součástí komentované prohlídky bude také projekce experimentálního filmu A state of mind: Free fall, který výstavě volně předcházel a minulý rok byl uveden i na MFDF Ji.hlava.

We cordially invite you to the artist guided tour of Andrea Sobotkova’s unique exhibition in the Fotografic Gallery! The artist will personally reveal the details of the extensive project materializing the subconscious dreaming process and mapping the places where one falls in dreams. She will describe as well why she decided to radically change the spatial character of the whole gallery. How does our perception of space change when the gallery floor level has been risen by one meter? Is it possible to use the video from the camera on the chimney edge and screen it below the ground level to experience that critical moment of falling from the dream again?

The guided tour will also include a screening of the experimental film A state of mind: Free fall, which is a part of Andrea’s project and was also screened at the IDFF Ji.hlava last year.

Artist(s): Medium: , , ,