Barbora Bálková – ILUMINATA (10.11. – 09.12.08)

PHOTOS FROM THE OPENING

Il u m i n a t a

Iluminace: velké slavnostní osvětlení, barevný kreslený nebo malovaný obraz ve středověkých rukopisech /v 16. stol. vystřídán tiskem/.

Iluminát: v 18. a 19. stol. stoupenec nových myšlenek, svobodomyslný člověk, osvícenec, u nás člen společnosti založené v r. 1776 prof A. Weishauptem, dosti rozšířené, připomínající zednářské lóže, jejímž cílem bylo postupné sebezdokonalování a sebepoznání, orientovaná deisticky a proticírkevně, působící v pozměněné podobě ještě v tomto století.

Luminiscence: světelné záření /světélkování/ vyvolané různými fyzikálními příčinami kromě vysoké teploty, vyzařování světelné energie pod vlivem jiného druhu energie, než je světelná, též fosforescence, fluorescence.

Projekt Iluminata zobrazuje jednotlivé okamžiky odpovídající podstatným životním etapám společných každému člověku, který má možnost normálně se vyvíjet a ve svém životě pravděpodobně projde základními proměnami souvisejícími s růstem, vývojem a zráním. Bude se tedy účastnit např. v tématu rodiny, partnerství, mateřství, osobního nasměrování apod. V Iluminatech tato témata nahlížím vlastní specifickou optikou, jež se logicky opírá o hodnotu spíše ženské zkušenosti. Takovýto prožitek převádím do vizuální podoby, v níž se ho snažím konfrontovat s mytologií, podvědomými archetypy i některými díly z historie výtvarného umění a od nich odvozenou symbolikou.
Soubor sice vychází z mých vlastních představ a subjektivní zkušenosti, tato zkušenost je ale transformována do obecně platných rovin, do jazyka symbolů, jež by měly být srozumitelné každému, kdo sdílí a vychází z podobného kulturně společenského zázemí. Fotografie tak přispívají k zmapování určitých cest, kterými se naše touha vytvářet a vizualizovat příběhy ubírá.
V zobrazených námětech je záměrně akcentován rys magičnosti. K tomu jednak posloužila technika prosvícené fólie na průhledném plexi, jednak metoda zpracování fotografie. Tyto postupy výstižně reprezentují vnímání reality transformované holotropní zkušeností nebo realitu běžného snu. Oba tyto podvědomě fungující procesy produkují vize hovořící symbolickým, ale jasným jazykem. Lidská psychika má schopnost zjednodušovat obsahy těchto vizí do archtetypálních schémat. Ta na sebe mohou brát historizující podoby a přesto zůstávat v současnosti a rámci naší kultury srozumitelná. V sérii Iluminát jsem se snažila přiblížit co nejlépe vizuální podobě těchto vjemů tak, že jsem přetvořila normálně vnímanou skutečnost do jakéhosi kaleidoskopu barevných kontur tvořících okolo jednotlivých prvků luminiscenční síť, jež je propujuje s okolním prostorem.

Stanislav Grof se ve své psychiatrické práci dlouhodobě zabýval výzkumem pozměněných stavů vědomí. Zkoumal obsahy takto získaných vizí a všiml si, že se často souvisejí s archetypy, které někdy nemohou pramenit z osobní historie zkoumaného jedince, ale zřejmě pocházejí z kolektivního nevědomí. Povšiml si také, že témata vizí často pramení se zážitků blízkých smrti či souvisejících s průběhem vážných chorob, týrání, separace, nebo s předporodními zážitky a traumatem porodu, které si z té doby nelze podle dosavadních poznatků o mozku pamatovat, přesto jsou zapsána do podvědomí.
Foto-grafická série Iluminat se skládá z devíti kusů. Každý výjev vypráví o určité podstatné fázi v životě ženy od narození k smrti a současně se dá volně přenést na devítiměsíční prenatální období od splynutí vajíčka se spermií až k narození tedy ukončení podstatné etapy života jedince, kterou plod pravděpodobně vnímá jako určitou formu smrti.

Protože dílčí fotografie ze série Iluminata tedy mají reprezentovat etapy na životní cestě, respektuje následující popis námětů jejich chronologickou posloupnost.

Pre natal
Zrození
Dětství
Strážkyně chrámu
Sub rosa /Milenka/

(Sub rosa znamená něco důvěrného, tajemství, které se musí uchovat pod pečetí mlčení. /Římané pokládali růži za symbol mlčenlivosti, protože četné lístky jejího poupěte brání nahlédnout dovnitř/. Kompozici Sub rosa  tvoří portéty několika žen, jenž tvoří společenství, které spojuje určité tajemství. Skupina reprezentuje také to, co je jakoby rodové, ženské, co utváří soudržnou síť, v jejímž centru se vždy nachází jedinec, který se ke společenství subjektivně vztahuje. Tím je v tomto případě ústřední postava, jejíž gesto jsem si vypůjčila z obrazu Milenka Danta Gabriela Rossettiho)
Touha
(mytologické prameny i historie umění pro znázornění erotické touhy používaly také spojení ženy a labutě. Labuť pro svůj dlouhý krk zřejmě hraje roli falického symbolu)
Mateřství
Budoucnost
Smrt

 

 

I l u m i n a t a

(large-scale photographs, digital print on clear perplex, 152 x 150 cm)

The Iluminata project depicts different moments reflecting essential life periods that every human, having a standard possibility to grow in all aspects of that word, goes through. It deals with basic changes of an individual that relate to the process of growth, evolvement and maturing. In those circumstances therefore it considers such topics as family, relationships, motherhood, issues of a life-path choice etc. In the Iluminata project I look at those topics from my specific perspective, which is logically based on values rather determined by my female experience. Such an experience is transformed into visual form, in which it is then confronted with mythology, subliminal archetypes as well as some works taken from the history of art and symbols deriving from them.

The collection well may be based on my imagination and personal experience, nevertheless it is put on a generally comprehensible level, transformed into the language of symbols understandable to everyone belonging to a similar cultural and social background. The photographs thus help us map certain paths that we tread, driven by a desire to create and visualise stories of our mind.

I deliberately highlight a feature of magic in the depicted themes. This is achieved by a technique of illuminated foil on the transparent perplex as well as by the way the photograph is processed. Such procedures poignantly represent perception of reality as transformed by a holotropic breathing experience or a “reality” of an ordinary dream. Both of these subliminally existing processes produce visions speaking in a symbolic, yet clear language. Human psyche has an ability to simplify the content of such visions and transform them into the archetypal patterns. Such patterns can take on different history-like forms and still be understandable in present time and within our cultural boundaries. In the Illuminata series I have tried to get as close to the visual form of this perception as possible, by transforming normally perceived reality into some kind of a kaleidoscope full of colour contours, which create a grid-like luminescent structure around each central feature, thus connecting them with the outer space.

Stanislav Grof was in his psychiatric career for a long time involved in a research of altered states of consciousness. By exploring contents of visions generated in such a way, he noticed that they are often related to archetypes that clearly cannot be created in the individual mind, but probably originate in a collective unconsciousness. He also observed that the themes of such visions stem from the near-death experience or serious illness, physical abuse, separation or even from the pre-natal experience and the birth trauma, which, according to the present scientific knowledge on brain, cannot be remembered; nevertheless they are recorded in the subconscious.

The photographic Illuminata series consists of nine items. Each of them reflects on certain essential stage in the life of a woman from birth to death, which can be loosely transposed into the nine-month pre-natal period starting with merging a sperm with and egg down to the moment of birth as the end of an essential period of life, possibly perceived by the child as a form of death. 

  1. Pre natal, 2008, 152 x 102 cm, illuminated photograph, digital print, clear perplex
  2. The birth, 2008, 152 x 102 cm, illuminated photograph, digital print, clear perplex
  3. Childhood, 2008, 152 x 102 cm, illuminated photograph, digital print, clear perplex
  4. Guard of the temple, 2008, 152 x 102 cm, illuminated photograph, digital print, clear perplex
  5. Sub rosa (the lover), 2008, 152 x 102 cm, illuminated photograph, digital print, clear perplex
  6. The desire, 2008, 152 x 102 cm, illuminated photograph, digital print, clear perplex
  7. Motherhood, 2008, 152 x 102 cm, illuminated photograph, digital print, clear perplex
  8. The future, 2008, 152 x 102 cm, illuminated photograph, digital print, clear perplex
  9. Memento mori, 2008, 152 x 102 cm, illuminated photograph, digital print, clear perplex

 

Illumination – grand festive lighting, coulor drawn or painted picture in the medieval manuscripts (replaced by a print in the XVI century).

Illuminator – enlightener, a bearer of new ideas living in the XVIII and XIX century, a libertine, in our country such people were members of a society founded in 1776 by Prof. A. Weishaupt , which then was quite well-spread and resembled free masons; their main goal was self-improving and self-recognition; the society was secularly and anti-religion orientated and in a different form is active even in present time.

Luminescence – radiation of light (fluorescence) induced by various physical phenomena except for a high temperature, radiation of a light energy influenced by a different kind of energy, also characterised as phosphorescence or fluorescence.

 

CURRICULUM VITAE

Mg A.  B a r b o r a  B á l k o v á

Narozena 4.3. 1978 v Českých Budějovicích
Žije  a pracuje v Praze a na jihu Čech.
1992 – 96 gymnázium
1996 – 2002 PF JU ZUŠ-Vv
2000 – 06 AVU /škola vizuálních komunikací J. Davida, malířská škola V. Skrepla, škola                     Nových médií V. Bromové/
2004 – stáž v dílně studiové fotografie Ruda Prekopa  na FAMU v Praze
2004 – spoluzaložila tříčlennou uměleckou skupinu BaRaKa
2005 – nominace na cenu Essl
2006 – cena ateliéru Nových médií
2006 – 1.místo ve fotosoutěži Tváře ženy v čokoládovém pojetí pod záštitou Roberta Vana
Ve výtvarné práci se věnuje se malbě, kresbě, asambláži, fotografii a práci s novými médii.

Samostatné výstavy:
2000 – Divadlo pod čepicí, České Budějovice
2000 – Galerie v panské, České Budějovice
2001 – Café Ambienet, České Budějovice
2002 – Galerie Rubikon, České Budějovice
2003 – E-on, Praha
2004 –  4 tváře ženy, Galerie Louvre, Praha
2005 – i mag i ne, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
2006 – Myst i fikace, Český rozhlas, Plzeň
2006 – Diplomová práce, Moderní galerie AVU, Praha
2007 – Ovocný koktail, Řehoř Samsa, Praha
2007 – Evě Adam, BKC, Galerie Mladých, Brno
2008 – Vlčí máky, Galerie Doubner, Praha
2008 – Iluminata, Galerie FotoGrafic, Praha

 

Společné výstavy:
2000 – South Face, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
2001 – První a poslední, Galerie Václava Špály, Praha
2003 – …m2, Galerie Václava Špály, Praha
2003 – Click, Městská galerie, Polička
2004 – BaRaKa, Dům umění, Opava
2004 – Memory styk, Divadlo komedie, Praha
2004 – Mladé umění z Čech, BaRaKa, Neunzehn grad Galerie, Kiel, Německo
2004 – BaRaKa, Galerie Doubner, Praha
2005 – Contact points, Galerie AVU, Praha
2005 – Essl Award, Moderní galerie AVU, Praha
2005 – BaRaKa, Galerie knížecí dvůr, Hluboká nad Vltavou
2005 – Desire, Galerie UMPRUM, Praha
2006 – Masky, BaRaKa, Scarabeus, Praha
2006 – Diplomanti AVU, Veletržní palác, Národní galerie, Praha
2006 – Amarant, Městská výstavní síň, Benešov v Prahy
2006 – Kalendáře, zámek Velhartice
2006 – Vybraní absolventi AVU, Městeské muzeum, Polička
2006 – Tváře ženy v čokoládovém pojetí, salón Liběny Rochové, Praha
2006 – Šestka, Nová média, PHP, Praha
2007 – Praguebiennale 3, Karlin hall, Praha
2007 – AVU, Veletržní palác, Národní galerie, Praha
2007 – Mesiac fotografie, Bratislavský hrad, Bratislava, Slovensko
2007 – Ikony všedního dne, Galerie Trafo, Praha
2008 – Mladí a nadějní, Solnice, České Budějovice
2008 – Mladé české fotografky, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava
2008 – Jihoženským okem, České centrum, Bratislava, Slovensko
2008 – Autoportrét, AJG, Hluboká nad Vltavou
2008 – Jihočeský výlov, Galerie Bazilika, České Budějovice
2008 – Identité, Lyon septembre de la photographie, Lyon, Francie
2008 – Jihoženským okem, Solnice, České Budějovice

Artist(s): Medium: