DUŠAN KOCHOL (17.5. – 26.6.2016)

vernisáž / opening: 17. 5.    19.00 h   DJ Filip Radio 1
výstava / show: 17.5.–26. 6. 2016 / otevřeno út–ne 13–18 / open tue–sun 13–18

Série mužských portrétů zobrazuje konkrétní věk a stav duševního vývoje, se kterými se autor prostřednictvím projektu ztotožňuje. V jednotlivých dílech je možné rozpoznat inkoustové skvrny volně se odvolávající na ty z Rorschachovho testu. Abstraktní obrazce vznikaly přímo při jednotlivých fotografických sezeních. Během interpretace výjevů pozorovaných na papíře se dialog zaměřil na vnímání vlastní transformace, ke které dochází při vnitřním zrání muže. Akt fotografování vklouzl do roviny psychologické studie. Nepopsaná strana, nabývající svůj obsah krvácením inkoustu, se stala analogií pro snímanou tvář jako projekci osobnostních rysů a myšlenkových pochodů.
Dušan Kochol (1983) studoval v Londýně (Central Saint Martins ad.), doktorandské studium završil pak na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Je zakladatelem fotografického OFF_festivalu a šéfredaktorem magazínu FORM. “Patří k velkým nadějím mladé generace současné slovenské fotografie. Přitom jeho místo v ní je velmi specifické, jeho práce se značně odlišují od dominantních směrů dnešní fotografické tvorby. Málokdo je ochoten ve svých fotografiích prozradit tolik ze svého života, ze svých vztahů i ze svého nitra jako on.” Prof. PhDr. Vladimír Birgus.
www.dusankochol.com

 

The series of male portraits depicts a specific age and stage of mental evolvement, which the artist personally identifies with through the project. Ink stains freely referring to the ones from the Rorschach test can be distinguished in each artwork. These abstract shapes were produced during individual photographic sessions. While interpreting the scenes observed on the paper, the dialog became focused on the perception of self-transformation that occurs during the internal maturing of a man. The act of photography has slipped in to the level of psychological study. The blank page that acquires its content by bleeding ink has become the analogy for the portrayed face as a projection of personality traits and thought processes.

Dušan Kochol (1983) studied in London (Central Saint Martins and more) and he completed his doctoral studies at the Institute of Creative Photography in Opava. He is the founder of the photographic OFF_festival and the editor in chief of FORM magazine. „He is one of to the great hopes of the young generation of contemporary Slovak photography. His place in it is very specific, his works differ considerably from the dominant trends of today’s photography. Hardly anyone is willing to reveal in his photographs so much from his life and his relationships.” Prof. PhDr. Vladimír Birgus.
www.dusankochol.com