OTO SKALICKÝ – HORNÍCI / MINERS (30.6 – 7.8.2016)

vernisáž / opening: 30. 6.    19.00 h   DJ Filip Radio 1
výstava / show: 30.6.–7. 8. 2016 / otevřeno út–ne 13–18 / open tue–sun 13–18

Horníci Oty Skalického v ČT24

“Horníci” (2013) je soubor velkoformátových zkorodovaných plechů s nazvětšovanými portréty horníků v téměř nadživotní velikosti. Přestože je autor takto téměř monumentalizuje, jasnost a čitelnost jednotlivých figur se postupně vytrácí díky speciální fotografické technologii. Obraz horníka tak postupem času zanikne, podobně jako i samotná profese z pracovní mapy slovenské společnosti. Hornická profese je i dnes mimořádně těžká a zdraví škodlivá. Horníci na Skalického fotografiích pocházejí z malých obcí kolem Banské Štiavnice, kde se dosud těží zlato. Jde o jedno z posledních hornicky aktivních území na Slovensku. Projekt do jisté míry poukazuje i na fenomén dnešní společnosti, ve které čím dál více převažuje tzv. virtuální práce vykonávaná u počítače, a kdy fyzická práce ztrácí na hodnotě a úcta a pokora před fyzickým lidským výkonem mizí.
Oto Skalický (1988) je představitel nastupující generace fotografů na Slovensku. V roce 2015 ukončil Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě v Ateliéru Miro Švolíka.  Účastnil se vícerých skupinových výstav v Německu, České republice, Polsku, Slovinsku a Slovensku. Vystavoval také např. ve Fotografické galerii Fiducia v Ostravě a galerii Photoport v Bratislavě. Soubor “Horníci” byl taktéž vystaven  ve Slovenské národní galerii k 65. výročí založení VŠVU. Hrál v hudebních uskupeních Ecetera Band a Galeria Formacia.  V současné době  žije a pracuje v Polsku.

 

„Miners“ (2013) is a series of large format rusted metal sheets with life-size miner portraits. Although the artist makes them almost monumental in this way, the clarity and legibility of individual figures are gradually disappearing thanks to a special photographic technology. The image of a miner disappears in time, like the very same profession from the map of Slovak society. Miners’ work is extremely difficult and harmful even now. Miners at Skalicky’s photographs come from small villages around Banská Štiavnica where gold mines are still present. It is one of the last active mining areas in Slovakia. The project, to some extent, also points out to a phenomenon of today’s society in which virtual work performed on the computer is more and more prevalent, physical labor is losing it’s value and respect to physical human performance is disappearing.
Oto Skalický (1988) is a representative of the rising generation of Slovak photographers. In 2015 he graduated from the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, studio of Miro Švolík. He has participated in numerous group exhibitions in Germany, Czech Republic, Poland, Slovenia and Slovakia. He also exhibited in the Fiducia Gallery in Ostrava and the Photoport Gallery in Bratislava. „Miners“ series was also shown in the Slovak National Gallery at the 65th anniversary of the Academy of Fine Arts. He performed in the Ecetera Band and Galeria Formacia music bands. He currently lives and works in Poland.

Artist(s): Medium: ,