PATRIK MIKLOŠ – INKARNACE / INCARNATION (10.8. – 16.9.2016)

vernisáž / opening: 10. 8.    19.00 h   DJ Filip Radio 1
výstava / show: 10.8.–16.9. 2016 / otevřeno út–ne 13–18 / open tue–sun 13–18

Soubor stereoskopických koláží “Inkarnace” je zatím posledním příspěvkem Patrika Mikloše k tématu „Přirozené a umělé“, kterým se dlouhodobě zabývá. “Inkarnace” jsou vlastně oslavou každodenního života (ne)obyčejných lidí a jejich výpovědí o sobě, oslavou „božského“ v nich, jsou sakralizací běžného, přirozeného (a tedy i umělého, které k přirozenému patří, z přirozeného vychází) a zároveň desakralizací nadpřirozeného. “Inkarnace” jsou iluzí, na kterou jsme odkázáni, když se chceme vyjádřit, jsou básní vloženou do relikviáře.
Součástí instalace je série měděných plechů se světlocitlivou vrstvou “Kulturopříroda”. Spojením pojmů příroda a kultura vytváří Patrik pojem nový, který je sjednocuje. Kultura nemůže být bez přírody. Přírodě se nemůžeme vzdálit, jsme jí. “Plech nenarušuji já, ale příroda skrze mne a kulturu, které jsem součástí. Řeže, rýpe a leptá vrstvu, na níž je její obraz, aby odhalila svůj charakter.”
Patrik Mikloš (1979) je představitel mladé generace fotografů na Slovensku. V roce 2014 ukončil Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě v Ateliéru Miro Švolíka. Účastnil se skupinových výstav v USA, Rakousku, ČR a Slovensku. Vystavované soubory participovaly např. na OFF festivalu v Bratislavě a v Rearte Gallery ve Vídni. Kromě výtvarného umění se věnuje také psaní poezie, textů písní a tvorbě hudby. Žije a pracuje v Bratislavě.

Series of stereoscopic collages “Incarnation” is the latest contribution of Patrick Mikloš on „Natural and Artificial,“ in which he has been engaged for a long time. “Incarnation” is actually a celebration of everyday life of (not so) common people and their testimony about themselves, a celebration of the „divine“ in them, a sacralization of normal, natural (and therefore artificial, which belongs to the natural or is based on the natural) as well as the desacralization of supernatural. “Incarnation” is the illusion on which we depend, if we want to express ourselves; it is a poem inserted into the shrine.
Part of the installation is a series of copper plates with a light sensitive layer “Culturenature”. By combining the words nature and culture,  Patrik forms a new concept, which unites them. Culture cannot exist without nature. We cannot move away from nature, we are a part of it. “It is not me who interferes in the plate, but the Nature and Culture through me, as I am a part of it. It is the Nature who cuts and etches the layer, with the Nature’s  image on it to reveal its character.“
Patrik Mikloš (1979) is representative of the young generation of Slovak photographers. In 2014 he graduated from the Academy of Fine Arts in Bratislava, studio of Miro Švolík. He has participated in group exhibitions in the USA, Austria, Czech and Slovak Republics. The exhibited series participated eg. at the OFF Festival in Bratislava and the Rearte Gallery in Vienna. In addition to visual art, he also writes poetry and song lyrics as well as he makes music. He lives and works in Bratislava.

Artist(s): Medium: , ,