LUKÁŠ TOFAN – SILA / SILOS (29. 11. – 31. 12. 2019)

LUKÁŠ TOFAN
SILA / SILOS
vernisáž / opening: 28. 11. 2019 v 19h + DJ Filip Radio 1
výstava / exhibition: 29. 11. – 31. 12. 2019
VÝSTAVA PRODLOUŽENA OD ÚTERÝ 7. 1. DO PÁTKU 10.1.
otevřeno út–ne 13–18 h / open Tue–Sun 1–6 pm
vstupné dobrovolné / entry voluntary
Rozhovor pro pořad Mozaika Český rozhlas Vltava
Článek o výstavě na Aktualne.cz

Monumentální struktury obilných sil jsou vizuální dominantou řady českých měst a vesnic. V krajinném pohledu hrají podobnou roli jakou v minulosti představovaly středověké hrady. Když je každodenně míjíme, slouží nám jako podvědomý kompas a měřítko vzdálenosti. Téměř každý si může vybavit některé „své vlastní“ silo v blízkost svého bydliště nebo rodného města. Tyto všedně velkolepé stavby však navzdory své objemnosti disponují určitou neviditelností. Podobně jako obraz nad gaučem nebo strom před domem se i sila postupně vsakují do našeho podvědomí, ztrácí schopnost hrát svou původní roli a slouží jen jako kulisy po hranách našeho vnímání. Lukáš Tofan se ve svém fotografickém souboru rozhodl jim specifickým způsobem onu velkolepost znovu přiřknout a navrátit je zpět do středu našeho zorného pole. Do záběru se pak mimoděčně dostává i jejich bezprostřední okolí, které může být neméně důležité. Více neviditelné než sila samotná jsou snad jen tyto anonymní krajiny, které je obklopují. Mají přitom výjimečnou schopnost vyprávět příběh o současné podobě české periferie, společnosti i této době.
Lukáš Tofan (*1977) je absolventem Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Jeho fotografické projekty často balancují na hraně konceptu, krajiny a dokumentu. Vystavoval po celé ČR, na Slovensku či v Německu. Žije a pracuje v Praze. www.lukastofan.com

The monumental structures of grain silos are visual dominants of many Czech towns and villages. They play a similar role as medieval castles used to play in the past. Passing them every day they serve as a subconscious compass and a measure of distance. Almost everyone can recall „their own“ silo near their hometown. Despite their bulkiness, these ordinary yet magnificent buildings are virtually invisible. Like a painting above the couch or a tree in front of our house, the silos gradually become part of our subconsciousness, losing the ability to play their original role and serving only as backdrops along the edges of our perception. Using a specific method, Lukáš Tofan decided to grant them the magnificence again and brought them back to the center of our attention. Apart from the silos, their immediate surroundings get inadvertently into the scene as well and they actually might be equally important. These anonymous landscapes are perhaps more invisible than the silos themselves. However, they have an extraordinary ability to tell the story of the current state of the Czech periphery and society.
Lukáš Tofan (* 1977) graduated from the Institute of Creative Photography of the Silesian University in Opava. His photographic projects often balance on the edge of concept, landscape and documentary. He has exhibited in the Czech Republic, Slovakia or Germany. He lives and works in Prague. www.lukastofan.com

Artist(s): Medium: