TOMÁŠ POSPĚCH – ČEŠSTVÍ / CZECHNESS (24. 10. – 24. 11. 2019)

TOMÁŠ POSPĚCH
ČEŠSTVÍ / CZECHNESS
vernisáž / opening: 23. 10. 2019 v 19h + DJ Filip Radio 1
výstava / exhibition: 24. 10. – 24. 11. 2019
otevřeno út–ne 13–18 h / open Tue–Sun 1–6 pm
vstupné dobrovolné / entry voluntary
rozhovor pro pořad Mozaika – Český rozhlas Vltava

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA – 18. 11. od 18:30

„Češství je něco, o čem každý mluví, ale málokdo dokáže slovně postihnout. Když je fotografujete, čím více ostříte, tím více mizí před očima.“ Tomáš Pospěch
Vizuálnímu ohledávání fenoménu češství se Tomáš Pospěch nepřímo věnoval již v souborech Majitelé hradů, Šumperák či Bezúčelná procházka. Dlouhodobý zájem o zachycení efemérní podstaty českého sebeurčení vyeskaloval v obsáhlý samostatný projekt. Češství vznikalo v letech 2001–2011 jako průběžně doplňovaný soubor sta fotografií, které nesou vizuální znaky chara-kterizující český národ. Tomáš Pospěch postupně upouštěl od signifikantních řízků, knedlíků a státních symbolů, aby se ponořil hlouběji do tajů české sebeidentifikace. Skrze zelené linoleum, lidovou tvořivost, turka ve skle či schopnost improvizace přináší sebeironizující, sebekritické a přesto velmi citlivé ohlédnutí za tím, co to dnes může znamenat být Čech.
Tomáš Pospěch (*1974) je český fotograf, historik umění, pedagog a nezávislý kurátor. Vystudoval fotografii na ITF FPF SU v Opavě, dějiny umění na FF UP v Olomouci a na FF UK v Praze a doktorandské studium na ITF FPF SU v Opavě. Kromě vlastních úspěšných knih jako je Šumperák či Zemědělské práce / Slušovice je autorem mnohých publikací a monografií o české a středoevropské fotografii. Měl samostatné výstavy ve významných institucích po celé Evropě. Žije a pracuje v Praze. www.pospech.com

“Czechness is something everyone is talking about, but few can verbally describe it. When you want to photograph it, the more you focus on it, the more it disappears.” Tomáš Pospěch Tomáš Pospěch indirectly devoted himself to the visual examination of the phenomenon of Czechness in the Castles owners, Šumperák or Aimless Walk series. The long-term interest in capturing the ephemeral essence of Czech self-determination has escalated into a comprehensive independent project. Czechness was created in 2001–2011 as a continually build up a series of hundred photographs bearing visual features characterising the Czech nation. Tomáš has gradually stopped using the obvious “trademarks” such as schnitzels, dumplings and state symbols in order to dive deeper into the secrets of Czech self identification. Through green vinyl flooring, folk creativity, “turkish” coffee in a glass or the ability to improvise, he brings a self-mocking, self-critical and yet very sensitive look back at what it may mean to be Czech today.
Tomáš Pospěch (*1974) is a Czech photographer, art historian, educator, and independent curator. He studied photography at ITF FPF SU in Opava, art history at FF UP in Olomouc and FF UK in Prague, and postgraduate studies at ITF FPF SU in Opava. In addition to his own successful books such as Šumperák and Agricultural Works / Slušovice, he is the author of many publications and monographs on Czech and Central European photography. He has had solo exhibitions at major institutions across Europe. He lives and works in Prague. www.pospech.com

Náš výstavní program 2019 je podporován granty Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, MHMP A MČP1. Mockrát děkujeme! / Our 2019 exhibition program is supported by Ministry of Culture of the Czech Republic, State Fund of Culture, MHMP and MPC1. Thank you very much!

Medium: