Věra Stuchelová – HYPERREALITY (5/8 – 20/9/09)

výstava / exhibition: 05.08-20.09.2009
vernisáž / opening: 05.08.2009

VIDEO FROM THE OPENING

PRESS

V cyklu Hyperreality zobrazuji obyčejná, záměrně banálních místa, zátiší v mém domě hyperrealistickým způsobem.Tato fotografická technika umožňuje vnoření a fascinaci prostorem jeho detaily a umocňuje tím kontrast s banalitou a každodenností. Dějový syžet se vztahuje k otázkám: kdo jsem a jak mne určuje mé prostředí  – můj soukromý svět. Není to příběh, jsou to vypointované objekty, jako samostatné struktury vymezené v prostoru, které jsou „skutečnější než skutečnost“. Cyklus Hyperreality pracuje s neukončeností a fragmentací prostoru, příběhu a času. Obyčejná, záměrně banálních místa jsou zobrazena hyperrealistickým způsobem. Banalita a každodennost je umocněna tímto neobvyklým způsobem fotografického zobrazení. Fragmentovanost pohledů na určité vytržené výseky skutečnosti skládá dohromady mozaiku příběhů míst důvěrně známých, ale nově viděných. Vyvolává otázky jako kdo jsem, jak mne určuje a charakterizuje mé prostředí. Jsem vidět nebo jsem neviditelná žena, skrytá za hromadou drobností a ritualizovaných úkonů (mytí nádobí, vaření, uklízení, péče o dítě..). Není to ale příběh, jsou to vypointované objekty, „skutečnější než skutečnost“, jako samostatné struktury vymezené v prostoru. www.verastuchelova.cz

The cycle Hyperreality by Věra Stuchelová deals with the incompleteness and fragmentation of space, story or time. Ordinary, intentionally trivial places or still-life environments are shown in a hyper-realistic way. Banality and everyday life is multiplied by such an unusual photographic presentation. Fragmentation of  views on parts of reality composes a mozaic of familiar stories and places, viewed in a new, unusual way. It creates questions like who am I, how my environment characterises me.. Am I seen or am I invisible woman, hidden behind many details and ritualized acts (dish washing, cooking, child care..). It is not a story though, these are point out objects, „more real than reality“, as independent structures in space. www.verastuchelova.cz

 

Věra Stuchelová

CURRICULUM VITAE

Narozena: 26.5. 1973 v Prachaticích
Žije: v Českých Budějovicích
1997 – 2003 – Akademie výtvarných umění v Praze
1999 – International Summer Academy of Fine Arts, Salzburg
2001 – Universita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem, (doc. Pavel Baňka)
2002 – Academia Di Belle Arti, Milano
2004 – Univerzita Karlova v Praze, pedagogická fakulta, rigorózní zkouška
2004 – 2007 – Akademie výtvarných umění v Praze, doktorandské studium
Od roku 2003 pracuje jako odborná asistentka v Ústavu umění a designu, Západočeské univerzity v Plzni

Samostatné výstavy (výběr):
2009 – Hyperreality, Galerie Vernon, Praha (spolu s Amandou Church)
2008 – Soukromý prostor, Umělecká galerie Vladimira Dimitrova-Majstora v Kjustendilu
2008 – Soukromý prostor, Historické muzeum v Ruse
2008 – Story in a book and in photography, Blue Cat gallery, Kherson (spolu s Petrou Makrlíkovou)
2008 – Fotografie a obrazy (výběr z tvorby z let 2004 – 2008), galerie der Finanzamt, Passov
2008 – Soukromý prostor, Umělecká galerii R.Karabiberova v Nove Zagore
2008 – Autoportrét, Galerie Bazilika, České Budějovice
2008 – Soukromý prostor, České centrum, Sofie
2006 – Ztracené ráje, Esthé, Praha
2006 – Zpaměti, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
2005 – Autoportréty, Esthé, Praha
2005 – Obrazy, Hellge-Klinik, Passau
2004 – Soukromý prostor, Měsíc ve dne, České Budějovice
2004 – Soukromý prostor – Galerie mladých, Brno
2004 – Soukromý prostor – Univerzitní galerie, Plzeň
2002 – „S+V“ – C14, Praha
2002 – Bazar – Spejsovna, Praha
1999 – Body and colors – Rubicon, České Budějovice

Skupinové výstavy (výběr):
2009 – Prague photo, Mánes, Praha
2009 – DREI VON WBU, Diploma, Plauen
2008 – JO3, Solnice, České Budějovice
2008 – Illustration und Grafikdesign, Künstlerhaus Andreasstrasse, Regensburg
2008 – Dny otevřených ateliérů, České Budějovice
2008 – Žena, Blatenský fotofestival, Blatná
2008- Salón de Arte Digital – Maracaibo 2008
2008 – Intersalon, Slávie, České Budějovice
2008 – Prague photo, Mánes, Praha
2008 – Intersalon, Kulturmodell, Passau
2008 – Jihočeský výlov, galerie Bazilika, České Budějovice
2008 – Rodina skup.výst. Jihoženským okem, Chebské dvorky, Cheb
2008 – Jihoženským okem, České centrum, Bratislava
2008 – Fotojatka, mezinárodní fotografický festival, Praha, Brno, Č. Budějovice
2008 – Praguefoto, mezinárodní fotografický veletrh, výstavní síň Mánes, Praha
2006 – Tváře ženy v čokoládovém pojetí, studio L.Rochové, Praha
2006 – Šestka – AVU (šest fotografických škol), Pražský dům fotografie, Praha
2007 – Jihoženským okem 2, Galerie Foma, Hradec Králové
2007 – Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie Louvre, Praha
2007 – Ikony všedního dne, Galerie Trafačka, Praha
2007 – Jihoženským okem 2, radniční věž, Třeboň
2005 – Salón de Arte Digital – Maracaibo 2005
2005 – Grafika roku 2004, Praha
2004 – Kaunas Photo, international exhibition, Lithhuania
2004 – TOPFOTO, Palác Langhans, Praha
2003 – 281m2, Galerie Václava Špály, Praha
2003 – Diplomanti AVU 2003 – Národní galerie, Praha
2003 ¬- Kresby od roku 1960 do současnosti, Galerie La Femme
2003 – Prezentace ateliéru V. Bromové – Rudolfinum, Praha
2002 – Cris cross – Kulturní centrum, Broumov
2001 – První a poslední – Galerie V.Špály, Praha
2001 – Éterem – AVU, Praha
2001 – Za zrcadlem – AVU, Praha
2000 – Portrét 2000 – U bílého jednorožce, Klatovy
2000 – „South face“ – Měsíc ve dne, České Budějovice
2000 – Figura(ce), Galerie Pod kamennou žábou, České Budějovice
2000 – Sýpka 2000 – Sýpka, Brno
2000 – Vox humana – Nová radnice, Ostrava
1999 – Atelier Rona Pondick, Hallein

 

• Věra Stuchelová je členkou fotografické skupiny JO.
• Ve své tvorbě se zabývá genderovými tématy.
• Pracuje v médiu fotografie, instalace, grafiky a malby.

 

Zastoupení ve sbírkách
• Národní galerie v Praze
• Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
• Národní muzeum fotografi e
• Alšova jihočeská galerie
• České centrum Sofie
• E-on Praha

 

Práce Věry Stuchelové tematizují především vzpomínky či akty usmíření, které spojují fotografie s uplynulým obrazem blízké i vzdálenější minulosti. Její fotografie představují
zkušenost jako postupné zakládání střípků každodenních pohledů do útulných rámečků černo-bílé fotografie.
Minulost je zde přítomná jako právě ukončený spánek, kde předmět jakoby čekal na to, až bude fotografován. Včerejší život a smysl objektů se obnovuje již tím, že je na vteřinku spatřen, není třeba čekat na to, až se navrátí s jejich funkcí v rukou člověka. V tomto příběhu čteném na přeskáčku, kde je pozorovatel uváděn do intimity jako voyeur „důležitých“ věcí – nejde o to pohledem zažít něco nového, vše se již nějak navrací, před divákem se obnovuje dávno známá figura. Světlo, které začíná pronikat před fotoaparát krášlí tak jizvy probuzeného rána, ambivalentní obraz viděného se mění ve „sladký“ moment procitnutí.
P. Koziol – text pro časopis Fotograf

 

 

Věra Stuchelová was born in Prachatice (Czech Republic)
on May 26th, 1973. She lives in České Budějovice at present.

Education and work:
1991 – 1997 } University of South Bohemia, Pedagogical Faculty
1997 – 2003 } Academy of Fine Arts in Prague
2001 } University of J. E.Purkyně, Ústí nad Labem (doc. Pavel Baňka)
2002 } Academia Di Belle Arti, Milano
2004 } Charles University in Prague,
Faculty of Education – PhDr. degree
2004 – 2007 } Academy of Fine Arts in Prague,
doctoral study for Ph.D. degree
2003 up to present } head of the photography studio at the Institute
of Art and Design, Department of Fine Arts,
University of West Bohemia, Pilsen

Selection of recent exhibitions:
2008 } Soukromý prostor / Private space, series of exhibitions
in Bulgarian galleries (Sofia, Kjustendil, Rusa, Nova Zagora)
2008 } featured at the International festival of photography, Prague,
Brno, České Budějovice
2007 } „Jihoženským okem“ – group exhibitions focused on female
photography, Hradec Králové, Třeboň
2007 } Ikony všedního dne / Everyday icons, Gallery Trafačka, Prague
2006 } Ztracené ráje / Paradises lost, Esthé, Prague
2006 } Zpaměti / From memory, Gallery of Felix Jenewein, Kutná Hora
2005 } Autoportréty / Self-portraits, Esthé, Prague
2005 } Obrazy / Pictures, Hellge-Klinik, Passau
2004 } Soukromý prostor / Private space, series of exhibitions
in České Budějovice, Brno and Plzeň
2004 } Kaunas Photo, international exhibition, Lithuania

Memories and acts of reconcilation which connect her photographs
with the picture of a recent and also distant past are typical for work
of Věra Stuchelová. Her photographs present experience as gradual
placing of pieces of everyday life into the cosy frames of black-andwhite
photography.
In her pictures she presents the past as a recently finished sleep,
where objects seem to have been waiting for being photographed.
The yesterday life and sense of these objects is renewed by simply
being seen for a while. It is not necessary to wait for the function
of the object to return in the hands of a person. In this story
the audience is introduced to the intimacy as a “voyeur” of important
things – it is not about experiencing something new by this sight,
old experience is coming back, the audience sees a familiar figure.
The light spreading in front of the camera beautifies the scars
of the morning, the ambivalent picture of the observed things changes
into a sweet moment of awakening.
P. Koziol – text for the magazine Fotograf / The Photographer

 

Artist(s): Medium: