PLAN9 2009

plan9-2009-new

4. ročník festivalu experimentálních filmů (4/11-9/12/2009)

Festival experimentálních filmů Plan 9 představuje letos už počtvrté to nejnovější z oblasti světového experimentálního filmu. Během šesti po sobě jdoucích středečních večerů uvede profily jednotlivých tvůrců a umělců a komponované dramaturgické bloky krátkých filmů a videoinstalací. Většina zahraničních filmů bude českým divákům představena vůbec poprvé. Plan 9 je otevřený široké veřejnosti.
In its 4th year, the festival of experimental films PLAN 9 presents the newest experimental films from all over the world. During six Wednesday nights in November and December, the PLAN 9 will present profiles of selected artists and filmmakers and also show selections of short experimental films, videos and installations during the compilation evenings. Plan 9 is designed for a wide audience. Majority of international films included in the festival will be presented to the Czech audience to for the first time.

 

4/11/09 19:00 KRÁTKÉ EXPERIMENTY I. / EXPERIMENTAL SHORTS I.
První večer krátkých experimentů nabízí průřez nejnovějšími experimenty, které v posledním roce vstoupily na plátna festivalových kin a obrazovky galerií. Závratná prostorová jízda kamery plochými fotografickými plány mizející Šanghaje ve francouzském projektu Zhenchen Liua, hra s časosběrnými pohledy na nehybnost hor, kontrapunkt zvukové a obrazové plochy v hodině tanga pro seniory, návraty ke strukturálnímu experimentu, reminiscence kódů klasické filmové  éry, nečekaná vrána a další filmy zahraničních autorů.
The first evening of the Experimental Shorts offers selection of fresh experimental films that hit the screens of festival cinemas in the last year and were shown in art galleries worldwide. Vertiginous camera movement through photographic plans of disappearing city of Shanghai in the French project of Zhenchen Liu; playful capturing of the staleness of mountains in time laps; counterpoint between the image and sound in the tango lessons for seniors; returning to the structural experiments; the reminiscence of codes from the classical era; the unexpected crow and other films by international artists.

 

11/11/09 19:00 DIVNÉ FILMY / WEIRD FILMS
Druhý komponovaný večer mapuje krátké filmy stojící částečně stranou klasického experimentu. Spojnici netvoří jednotný formální přístup nebo podobná práce s filmovým nebo video médiem, ale účinek na diváka. Konstantní vyvolávání údivu, přechody a přepínání mezi očekávatelným a nepřijatelným, oscilace mezi situačním gagem, vytržením a zklamáním, cesta od údivu a závratě k lehké nevolnosti. Druhý večer pro otrlé diváky experimentuje nejen s filmovou formou, ale hlavně s pružností divácké recepce.
The second evening covers the selection of shorts which stand aside of the classic experimental film. The connection doesn’t lie in the form or similarity in approach toward the film or video media; it lies in the impact the films have on their audience. The constant evocation of astonishment; crossing and swapping between expectable and unacceptable; oscillating between situational gag, exaltation and disappointment; starting with astonishment and vertigo and ending in slightly uneasy discomfort. The second evening designed for shock-proof audience not only experiments with film forms; more importantly it exercises the resilience of the viewer’s reception.

 

18/11/09 19:00 VILÉM NOVÁK A FAVU / VILÉM NOVÁK & FAVU 
Večer mapuje konceptuální filmy, videoartové instalace, multimediální eseje. Průřez tvorbou brněnské Fakulty Výtvarných Umění. Osobně uvádí multimediální umělec Vilda Novák.
The third evening presents conceptual films, video art installations, and multimedia essays. The selection of works of students of Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology. The evening will be presented by the multimedia artist Vilda Novák.

 

25/11/09 19:00 PROFIL MICHAL PĚCHOUČEK / PROFILE MICHAL PĚCHOUČEK
Nositel ceny Jindřicha Chaloupeckého a výrazná postava českého filmového a videoartového pole představí průřez svou tvorbou od devadesátých let do dneška. Volný pohyb napříč médii a formou, zvolený postoj diletantského filmaře a odmítnutí obrazu fixovaného v čase. Pěchouček krouží kolem fascinace jednoduchým a primárním příběhem, míří od konceptu ke konkrétnu. Návraty do vlastní minulosti otevírá estetiku  osmdesátých let a naši kolektivní vizuální paměť. Fiktivní světy naivního údivu, detaily a cyklické přesuny v důvěrně známých i neznámých prostorech nových médií. Večer proběhne za přítomnosti autora.
The laureate of Jindrich Chalupecky Award and the remarkable figure of the Czech film and video art scene will present his work from the 90’s until today. It is characterized by his free movement across the media and forms, his specific attitude of the dilettante filmmaker and his refusal to accept image fixed in time. Pechoucek is fascinated by a simple, basic story, heading from a concept to the concreteness. Returning to his own past, he reopens the esthetics of the 80’s and our collective visual memory. This includes the fictional worlds of naive astonishment, details and cyclic drifting in the familiar and unknown fields of the new media. The artist will be present at the performance.

 

02/12/09 19:00 KRÁTKÉ EXPERIMENTY II. / EXPERIMENTAL SHORTS II.
Druhý večer krátkých experimentů naváže na první festivalovou středu a představí další desítku několikaminutových děl. Závratné účinky Hitchcockova objevu simultánní jízdy kamery a protichůdného zoomu v experimentu rakouského umělce Johana Lurfa, krátká studie na téma zrcadlově převráceného horního a dolního plánu v současné době asi nejznámějšího kanadského videoartového umělce Marka Lewise (Rush Hour, Morning and Evening, Cheapside), konceptuální hříčky, videoeseje a další filmy od různých autorů.
The presentation of Experimental Shorts will continue with another ten short pieces. The breathtaking impact of Hitchcock’s invention of simultaneous camera takes and antithetical zooming in Johann Lurf’s short experiment; a short study on mirror reversed upper and lower plan by Mark Lewis, one of the most famous Canadian contemporary video artists (Rush Hour, Morning and Evening, Cheapside), conceptual vagaries, video essays and films by various international artists.

 

09/12/09 19:00 PROFIL – JEAN-GABRIEL PÉRIOT / PROFILE – JEAN-GABRIEL PÉRIOT
Périotovy filmy v několika směrech otevírají experimentální film zapovězeným prostředkům. Důsledná práce s politickým postojem, gradací, pointou a lehkou sebeironií vyvazuje jeho filmy z puristicky chráněných mantinelů. Iluze pixelovaného filmového obrazu dosahuje přesně opačnými postupy, než jaké nabízejí klasické metody – kompilací tisíců fotografií, které v extrémně zrychlené návaznosti přes svoji statičnost vyvolávají dojem pohybu předmětů v prostoru (Dies Irai, 2005) nebo v čase (200.000 Phantoms, 2007).Filmy oceněné na desítkách filmových festivalů a výtvarných přehlídek představuje autor také v detailním rozhovoru.
Périot’s films introduce the forbidden instruments of experimental film in several ways. Consistent work with the political stand, gradation, punch line and light self-irony drives his film out of the puristically protected boundaries. He achieves the pixilated film image using the approach opposite to classic methods – by compiling thousands of photographs which put together in extremely speeded up connections create a illusion of objects drifting in space (Dies Irai, 2005) or in time (200.000 Phantoms, 2007). His films awarded at tens of international festivals or contemporary art exhibitions will be introduced by the author in a special interview.

 

*některé filmy jsou pouze v angličtině bez českých titulků / some films are only in English, without Czech subtitles

vstupné 50 Kč, dobré víno k dispozici během projekcí / entrance 50 Kč, good wine available during screenings