NEWS

UPCOMING SHOW

SILKE KOCH – AFTER GRAVITY’S RAINBOW
vernisáž / opening: 24. 7. 2018 od 19h
výstava / exhibition: 25. 7. – 2. 9. 2018

NEWS

Silke Koch, ovlivněná dětstvím ve Východním Německu v 70. letech, vytváří fantastické vize vesmírných objektů skládajících se z charakteristických předmětů té doby. Slánky, kalíšky na vejce, termosky, různé vázy, i běžné kuchyňské nádobí tak dostávají novou podobu i význam ve formě absurdních objektů. Pečlivě vybrané kombinace povrchů, materiálů a barev odkazují na design nedávné minulosti a zároveň vyvolávají neobvyklé představy o možné budoucnosti v souvislosti
s neustálým dobýváním vesmíru. Titul je odvozen od kultovního románu Thomase Pynchona Duha gravitace, který je pronikavou sondou do americké společnosti za studené války. Silke Koch v té době dospívala a zpochybňuje proto své každodenní fantazie i vesmírné objevy, jež se nám tehdy zdály být zázračné, se svými falickými raketami – utopiemi, které neustále stoupají či narůstají, aniž by mohly být pochopeny. Jak kdysi řekl legendární hudebník Sun Ra: “Jsme ve Vesmíru.”
Součástí instalace v Galerii Fotografic je fotografický soubor, včetně několika objektů samotných.

Silke Koch (*1964), německá konceptuální umělkyně, absolvovala Hochschule für Grafik und Buchkunst v Lipsku a Universität der Künste v Berlíně. Vystavovala v Evropě a v USA.
www.silkekoch.de

Silke Koch, influenced by her childhood in East Germany in the 1970s, creates her own fantastic visions of space objects, consisting of recognisable items of that time. Salt shakers, egg cups, thermos, various vases and selected common kitchen utensils are thus given a new form and meaning in the form of absurd objects. Carefully composed constellations of surfaces, materials and colours refer to the design of the nearby past and a vision of a possible future within the context of the constant conquest of the universe. The title of the series refers to the cult novel Gravity’s Rainbow by Thomas Pynchon, one of America’s deepest and most inventive social probes during the Cold War. Silke Koch, growing up at this time, questions our everyday fantasies, our space wonder, phallic models – utopias that are constantly ascending, but cannot be grasped. As quoted by legendary composer and musician, Sun Ra: “Space is the place.”
Series of photographs as well as some objects themselves will be part of the installation.

Silke Koch (*1964), a German conceptual artist, graduated from the Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig and the Universität der Künste in Berlin. She has exhibited both in Europe and in the US. www.silkekoch.de

 

OPEN CALL – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ / RESULTS

NEWS

S radostí oznamujeme výsledky Open Callu 2018-19 do Galerie Fotografic!

Open call vyhlášený v prosinci 2017 byl určen českým i zahraničním umělcům a zaměřoval se na inovativní přístupy a nové pohledy v oblasti fotografie, videoartu, interaktivních médií, ale i malby či kresby. Jako doplnění stávajícího výstavního programu byly vybrány následující projekty:

Aneta Šebelková, Zadní sedadlo (CZ)
První snímek časosběrného souboru s názvem Zadní sedadlo vznikl v rumunské Bukurešti. Cyklus s podtitulem jedno krátké období nehybnosti si od té doby žije vlastním životem a je během několika posledních let průběžně doplňován. Archiv náhodně vzniklých a rychle zanikajících zátiší na zadních sedadlech postávajících aut je jakýmsi pozastavením v čase i prostoru uprostřed hluku různých evropských měst. Soubor tak kombinuje zachycení všeobjímající pomíjivosti se schopností najít krásu skutečně kdekoli. Třeba na zadním sedadle rumunského sedanu.

Andrea Sobotková, Atlas padání (CZ)
Autorka formou „zážitkové“ video instalace představí pilotní verzi projektu Atlas padání mapující místa, odkud člověk padá ve spánku. Netradiční zachycení zajímavého „fenoménu“ lidského nevědomí obsahuje rozsáhlou sbírku na internetu nalezených fotografií z ptačí perspektivy, které odpovídají popisu daných míst ze snů dotázaných autorčiných známých. Díky speciální konstrukci se divák dostane do větší výšky a bude moci videozáznam tvorby atlasu nahlížet právě z ptačí perspektivy a zakoušet tak onen kritický moment ze snu.

Alma Lily Rayner, We walk / we fall – an exercise in absence (IL)
Alma Lily Rayner pochází z Izraele, ale žije v Čechách a pražskému publiku se představila prostřednictvím sugestivní autobiografické výpovědi Some things my father put inside my vagina v galerii Art Wall. Soubor We walk / we fall – an exercise in absence z její tvorby poměrně vybočuje. Pracuje s nalezenými diapozitivy ze 60. let, které zachycují nácvik první pomoci. Rayner snímky dále manipuluje, ještě více anonymizuje, zobrazeným osobám odnímá identitu a pomocí štítků s názvy přidává jednotlivým cvičením nové významy.

Do nejužšího výběru se dostaly také tyto projekty, které mohou být uvedeny v náhradních termínech:
Silke Koch, Figures After Gravity‘s Rainbow (DE)
Valentyn Odnoviun, Surveillance (LT)

Do open callu se přihlásilo 89 projektů umělců z 15 zemí světa: Česká republika, Finsko, Francie, Izrael, Kanada, Litva, Makedonie, Německo, Nový Zéland, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Slovensko, Španělsko a USA.

Ještě jednou všem děkujeme za přihlášení tolika zajímavých a podnětných projektů a litujeme, že z kapacitních důvodů nemůžeme vybrat projektů více.

 

FOTOGRAFIC OPEN CALL – RESULTS

Fotografic Gallery gladly announces results of an international Open Call for 2018-19!

The open call announced in December 2017 was designed for Czech and international artists and was looking for innovative approaches and new insights into photography, video-art, interactive media as well as paintings and drawings. To enrich our current exhibition program the following projects were selected:

Aneta Šebelková, Back seat (CZ)
The first photograph of the time-lapse series Back seat was created in Bucharest, Romania. The cycle subtitled as one short period of immobility has lived through its own life since and has been replenished over the past few years. The archive of accidentally occurring and quickly disappearing still-lifes on the car back seats is kind of halting in time and space experience amidst the noise of various European cities. The series combines capturing all-embracing transience with the ability to truly find beauty anywhere. In the back seat of Romanian sedan for instance.

Andrea Sobotková, Free fall collection (CZ)
In the form of an „adventure“ video installation, the artist introduces the pilot version of the Free fall collection. The project examines places one falls down in a dream. The unconventional capturing of this interesting „phenomenon“ of the human unconsciousness contains an extensive collection of images from a bird’s eye view. These on internet found photographs correspond to descriptions of the places from the dreams by people experiencing it. Thanks to a special construction, the viewer gets to a higher level viewing the video from the bird’s eye view and thus experiencing the critical moment from the free fall dream.

Alma Lily Rayner, We walk / we fall – an exercise in absence (IL)
Alma Lily Rayner, an Israeli artist living in the Czech Republic. She introduced herself to the Prague audience through the suggestive autobiographical testimony Some things my father put inside my vagina in the Art Wall gallery. The series called We walk / we fall – an exercise in the absence differs from her other projects. She works with found slides from the 60’s depicting first aid exercises. Rayner manipulates the images, removes the identity of the people, and adds new meanings to the exercises using new labels.

Depending on the availability of the selected applicants we may call on the following shortlisted candidates to participate in forthcoming exhibitions:
Silke Koch, Figures After Gravity‘s Rainbow (DE)
Valentyn Odnoviun, Surveillance (LT)

We have received 89 applications from artists from 15 countries: Austria, Canada, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Israel, Lithuania, Macedonia, New Zealand, Portugal, Russia, Slovakia, Spain and USA.

Thank you all again for submitting your very interesting and imaginative proposals!
We regret we are unable to support more projects due to capacity limitations.

 

Fotografic Open Call 2018-19

GALERIE FOTOGRAFIC – OPEN CALL

Vyhlašujeme historicky první otevřenou výzvu na výstavní projekty pro rok 2018-19!

Galerie Fotografic v Praze se dlouhodobě zaměřuje na prezentaci současné fotografie, včetně nejrůznějších experimentů a multimediálních přesahů do dalších uměleckých žánrů.

Open call je určen českým i zahraničním umělcům, případně autorským dvojicím či uměleckým skupinám. Hledáme inovativní přístupy a nové pohledy v oblasti fotografie, videoartu, interaktivních médií, ale i malby či kresby jako doplnění stávajícího výstavního programu.

Přihláška v češtině nebo angličtině by měla obsahovat:
– krátkou anotaci projektu s konkrétní ukázkou, případně vizualizací
– portfolio a životopis umělce (pdf či odkaz na web)
– kontakt (telefon, e-mail)

Fotografic poskytne:
– PR servis (tištěné pozvánky, sociální sítě, newsletter, média)
– asistentce s instalací
– zajištění vernisáže
– případný doprovodný program
– výstava 4–6 týdnů, pro veřejnost otevřeno út–ne

V případě finančně náročných projektů doporučujeme zajištění individuálních grantů.

Projekty zasílejte elektronicky:
na email: tereza@fotografic.cz
průběžně, nejpozději však do: 31.1.2018

Výsledky výzvy zveřejníme během března 2018 na webových a fb stránkách.

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte Terezu Bonaventurovou (tereza@fotografic.cz)

Více informací o galerii: www.fotografic.cz/
Plánek galerie naleznete zde: www.fotografic.cz/about/
FB událost

Galerie Fotografic, Stříbrná 2, 110 00 Praha 1

English version:

FOTOGRAFIC GALLERY – OPEN CALL

Fotografic Gallery, Prague announces an international open call for exhibition projects for 2018-19.

We focus on contemporary photography, including various experiments and multimedia overlaps. The open call is designed for Czech and international artists, both individuals and artistic groups. We are looking for innovative approaches and new insights into photography, videoart, interactive media, as well as paintings and drawings to enrich our current exhibition program.

The application should be in Czech or English and must include:
– short project annotation including photographs or visualization

– artist’s portfolio and CV (pdf or web link)
– contact information (phone, e-mail)

Fotografic will provide:
– PR (printed invitation cards, social networks, newsletter, media)

– installation assistance
– organisation of an exhibition opening
– corresponding artistic events during the exhibition
– duration of the show 4-6 weeks, open to public Tue-Sun

In case of financially demanding projects we recommend artists to seek for individual grant support.

Projects should be send in electronic form:
email: tereza@fotografic.cz

deadline: 31.1.2018

We will publish the results of this open call in March 2018 on our web and fb sites.

In case of any questions please contact Tereza Bonaventurová (tereza@fotografic.cz)

More info: www.fotografic.cz/
Plan of the venue: www.fotografic.cz/about/
FB event

Galerie Fotografic, Stříbrná 2, 110 00 Praha 1

Summary