HENRIK SPOHLER – IN BETWEEN (8. 8. – 13. 9. 2020)

vernisáž / opening: 7. 8. 2020 v 19h + DJ Filip Radio 1
výstava / exhibition: 8. 8. – 13. 9. 2020
otevřeno út–ne 13–18 h / facebook event
článek o Henriku Spohlerovi v Respektu
článek o tvorbě Henrika Spohlera na Seznam Zprávy
rozhovor Henrika Spohlera pro Radio Wave
článek o výstavě na Proti šedi

HENRIK SPOHLER - IN BETWEEN (8. 8. - 13. 9. 2020)

Tričko z Tchaj-wanu, plstěné pantofle z Tyrolska, víno z Austrálie – dnes objednáte, zítra dodáme. Až ke dveřím. Nikdy předtím nebyly komodity přesouvány tak rychle a tak daleko po celém světě, jako je tomu dnes. Jak je to vůbec možné? A jakou infrastrukturu to vyžaduje? Projekt Henrika Spohlera „In Between“ zkoumá místa tranzitu a rozhraní globální logistiky, která jsou pro celosvětový tok zboží nezbytná, ale spotřebitelé je téměř nikdy nevidí: nákladní letiště, překladiště kontejnerů námořních přístavů, labyrint železničních tratí či sklady mezinárodních autodopravců. Tyto těžko přístupné oblasti, fotografované v šesti různých zemích, jsou uzpůsobeny pouze ekonomickým potřebám a jsou tak oproštěny od jakéhokoliv projevu individuality bez možnosti určení v jaké zemi či na jakém kontinentu se nacházejí. Tyto vizuálně zaměnitelné zóny vyvíjejí vlastní estetiku, která osciluje mezi chladnou strukturou a téměř meditativní monotónností a vytvářejí bezejmennou říši čisté funkčnosti. Výsledné snímky pak nabízejí podmanivé minimalistické pohledy i podstatná sdělení zároveň.
Henrik Spohler (* 1965) studoval na Folkwang School / University v Essenu. Nyní je profesorem fotografie na Hochschule fur Technik und Wirtschaft v Berlíně. Vystavoval po celém Německu, ale i v Austrálii, Číně, Jižní Korei či New Yorku. Žije a pracuje v Hamburku. www.henrikspohler.de

A T-shirt from Taiwan, felt slippers from Tyrol, wine from Australia – ordered today and delivered to your door tomorrow. Never before have commodities been shifted so fast and so far around the world as they are being today. How is this even possible? What infrastructure does it require? Henrik Spohler’s project, In Between, investigates the transit sites that are essential to this worldwide stream of commodities, yet are almost never seen by consumers: the freight areas of airports, the labyrinths of railway tracks, the warehouses of international haulage contractors or the container terminals of seaports.
Photographed in six different countries, these difficult-to-access areas are tailored to economic needs only; all individuality has been rationalized away without the possibility of determining in which country or continent they are located. These visually interchangeable zones develop an aesthetic of their very own that oscillates between clear structure and an almost meditative monotony and create a seemingly fictional nameless realm of pure functionality. The resulting photographic series then offer captivating minimalist images as well as an important message.
Henrik Spohler (* 1965) studied at the Folkwang School / University in Essen. He is currently a professor of photography at the Hochschule fur Technik und Wirtschaft in Berlin. He has exhibited throughout Germany, Australia, China, South Korea and New York. He lives and works in Hamburg. www.henrikspohler.de

Tato výstava se koná za spolupráce s německým magazínem PHOTONEWS a je speciálně podpořena Česko-německým fondem budoucnosti. / This exhibition is held in cooperation with the PHOTONEWS magazine from Hamburg and is specially supported by the Czech-German Future Fund.

Náš výstavní program 2020 je podporován granty Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, MHMP A MČP1. Mockrát děkujeme! /  Our 2020 exhibition program is supported by Ministry of Culture of the Czech Republic, State Fund of Culture, MHMP and MPC1.Thank you very much!

DOPROVODNÝ PROGRAM

KINO FOTOGRAFIC³
((english below))

HOMO SAPIENS – úterý 8. 9. od 19h
EARTH – středa 9. 9. od 19h
KRÁTKÉ FILMY – čtvrtek 10. 9. od 19h
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

HENRIK SPOHLER - IN BETWEEN (8. 8. - 13. 9. 2020)

V rámci doprovodného programu k výstavě Henrika Spohlera o infrastruktuře globální logistiky jsme pro vás připravili hned 3 filmové večery! Vizuálně dechberoucí dokumentární snímky rakouského režiséra Nikolause Geyrhaltera mají s tvorbou Henrika Spohlera mnoho společného. Oba úspěšní tvůrci se vydávají napříč celou naší planetou, aby podrobně prozkoumali jakým způsobem s ní vlastně lidstvo zachází. Filmový doprovodný program tedy nabídne několik pohledů na současná enviromentální témata, aniž by slevil ze silného vizuálního zážitku.

HOMO SAPIENS
8. 9. od 19:00
Rakousko, 2016, 94 min
režie: Nikolaus Geyrhalter
Trailer: www.youtube.com/watch?v=rEgjEzB36Lo
Co se stane se světem, jak ho známe, když lidstvo náhle vymizí? To je ústřední otázka, kterou si klade film Nikolause Geyrhaltera, zprostředkovávající filozoficky silnou i vizuálně vytříbenou výpověď o charakteru naší civilizace a pomíjivého lidství, aniž by však potřeboval jediného živoucího člověka ukázat. Opuštěná místa, kterým dominuje především zakázaná zóna kolem fukušimské elektrárny, byla dříve pulzujícím prostředím, starajícím se o duchovní, volnočasové i edukativní potřeby života. Dnes však chátrající městské stavby, industriální haly, nemocniční chodby i zábavní komplexy nic z toho nenabízejí. Kdysi živý prostor, dokazující vynalézavost rodu homo sapiens, si dnes zpět zabírá tichá a nenápadná, leč nepolevující síla přírody.

EARTH
9. 9. od 19:00
Rakousko, 2019, 115 min
anglické titulky
režie: Nikolaus Geyrhalter
Trailer: www.youtube.com/watch?v=1RQ3yFmDz-E
Spektakulární záběry ukazují několik (nejen) těžebních lokalit v Evropě a v Severní Americe. Reliéfy vytvořené těžkou technikou dokazují, že člověk mění svět jako žádný jiný druh před ním. Fascinující podívaná podobná výtvarné abstrakci obnažuje nevídaný život v nové pustině a připomíná následky, jimiž celá Země platí za moderní způsob života lidí.
„Považujeme-li Zemi za organismus, pak je zemská kůra její kůže, její nejcitlivější orgán. Chtěl jsem se blíže podívat na rány, které Zemi způsobujeme.“ N. Geyrhalter

VEČER ČESKÝCH A NĚMECKÝCH KRÁTKÝCH FILMŮ
10. 9. od 19:00
Zajímavé krátké snímky nezávislých a začínajících tvůrců z České republiky a Německa zabývající se vztahem člověka a přírody.

KALTES TAL
Německo, 2016, 12 min
Režie: Florian Fischer, Johannes Krell
Trailer: www.youtube.com/watch?v=tAb7admImNg
Krátký film úspěšných začínajících tvůrcu Floriana Fischera a Johannese Krella se zabývá naším protikladným vztahem k přírodě – jako k skladišti zdrojů a jako k tajemnému prostoru možností. Snímek byl vyznamenán zlatou Německou filmovou cenou pro krátký film pro dokumentární filmy do 30 minut.
– další filmy budou postupně upřesněny

Tento program se koná za spolupráce s německým magazínem PHOTONEWS a je speciálně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti. Náš výstavní program 2020 je podporován granty Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, MHMP A MČP1. Tato výstava je speciálně podpořena Česko-německým fondem budoucnosti. Mockrát děkujeme!

HOMO SAPIENS – Tuesday 8. 9. at 7 pm
EARTH – Wednesday 9. 9. at 7 pm
SHORT FILMS – Thursday 10. 9. at 7 pm
ENTRY VOLUNTARY

3 film evenings have been prepared for you as part of the accompanying program to Henrik Spohler’s exhibition about global logistics infrastructure! The visually breathtaking documentaries by Austrian director Nikolaus Geyrhalter have much in common with the work of Henrik Spohler. Both successful creators travel across our entire planet to explore in detail how humanity actually treats it. The accompanying film program will therefore offer several perspectives on current environmental topics, without compromising on a strong visual experience.

HOMO SAPIENS
8. 9. at 7 pm
Austria, 2016, 94 min
director: Nikolaus Geyrhalter
Trailer: www.youtube.com/watch?v=rEgjEzB36Lo
What would happen to the world as we know it if people suddenly vanished? This is the central question Nikolaus Geyrhalter asks in a new work that delivers a philosophically powerful and visually mature statement on the nature of our civilization and the transience of humanity (without ever showing one living person). The prohibited zone surrounding the Fukushima nuclear power plant dominates the abandoned areas that were once vibrant environments serving life’s spiritual, leisure-time, and educational needs. But today’s derelict urban structures, industrial halls, hospital corridors, and entertainment centers offer none of this. Now the once-thriving city, evidence of Homo sapiens’ ingenuity, is yielding to the silent, inconspicuous, yet inexorable power of nature.

EARTH
9. 9. at 7 pm
Austria, 2019, 115 min
english subtitles
director: Nikolaus Geyrhalter
Trailer: www.youtube.com/watch?v=1RQ3yFmDz-E
Spectacular images show several mining sites in Europe and North America. The relief-like terrain created by heaving machinery shows that man is changing the world like to other species before. The fascinating spectacle resembling a work of abstract art lays bare the unparalleled facts of life in this new wasteland and reminds us of the consequences our planet suffers because of our modern way of life.
“If we regard the Earth as an organism, then the Earth’s crust – its skin which is its most delicate organ. I wanted to take a closer look at the wounds we are inflicting upon the Earth.” N. Geyrhalter

CZECH AND GERMAN SHORT FILMS EVENING
10. 9. at 7 pm
Interesting short films by independent and emerging artists from the Czech Republic and Germany dealing with the relationship between man and nature.

KALTES TAL
Germany, 2016, 12 min
directors: Florian Fischer, Johannes Krell
Trailer: www.youtube.com/watch?v=rEgjEzB36Lo
The short film by the successful beginning creators Florian Fischer and Johannes Krell deals with our opposing relationship to nature – as a storehouse of resources and as a mysterious space of possibilities. The film was awarded the German Gold Film Prize for short films for documentaries up to 30 minutes.
and others… (will be specified)
– other films will be gradually specified

This program is held in cooperation with the German magazine PHOTONEWS and is specially supported by the Czech-German Fund for the Future. Our 2020 exhibition program is supported by Ministry of Culture of the Czech Republic, State Fund of Culture, MHMP and MPC1. Thank you very much!

Artist(s): Medium: Site: https://henrikspohler.de/en/