MAREK ŠEFRNA – VÝSLEDNÝ OBRAZ REALITY JE VELICE PŘESNÝ (19. 6. – 1. 8. 2020)

vernisáž / opening : 18. 6. 2020 v 19h
výstava / exhibition: 19. 6. – 25. 7. 2020
výstava prodloužena do 1. 8. 2020!
otevřeno út–so 13–18 h / facebook event

MAREK ŠEFRNA - VÝSLEDNÝ OBRAZ REALITY JE VELICE PŘESNÝ (19. 6. - 1. 8. 2020)

Umělecká práce dokáže mnohdy překvapit. Ani ne tolik formálními experimenty jako spíše svým sdělením, přičemž svou formou odkazuje k jinému obsahu, k jiné umělecké tradici. Toto se týká i vystavené fotografické série Marka Šefrny. Tyto poněkud fádní zvětšeniny, svým rámováním a výběrem tématu odkazují ke specifické tradici české “nefotografie”. To, že tyto banální až směšné záběry louží odkazují k fotografické práci Jasanského s Polákem či Markéty Othové, je ale vedlejším produktem této série. Stejně jako mnoho dalších asociací, které vás mohou napadnout – klimatická změna, nedostatek srážek, negativní vliv člověka na životní prostředí… Snímky, na které se díváte, jsou především fotografickým záznamem jeho performativních zásahů do veřejného prostoru. Marek je pořídil poté, co během pozdního jara na vysušených pražských chodnících vytvořil přesné napodobeniny louží. Bytostná absurdita takové činnosti na jednu stranu rozvíjí specifický druh hry s náhodným kolemjdoucím i návštěvníkem galerie, na druhou stranu má své jasné a smysluplné ukotvení v kontextu umění, asociuje nám umělecká díla nedávné minulosti a zároveň nám připomíná závažná témata dnešního světa.
Marek Šefrna (* 1987) je absolventem pražské AVU, žije a pracuje v Praze. www.mareksefrna.com

Artwork can often surprise us. Not so much by its formal experiments as by its communication, while in its form it refers to a different content, to a different artistic tradition. This too applies to the exhibited Marek Šefrna’s photographic series. These somewhat dull enlargements refer to the specific Czech tradition of “non-photography” with their framing and theme choice. The fact however that these banal or even ridiculous shots of puddles refer to the photographic work of Jasanský / Polák or Markéta Othová is a side effect of this series. Like many other associations that can cross our mind – climate change, drought, negative human impact on the environment… The images you look at are primarily a photographic record of Marek’s performative interventions in public space. He captured them after creating precise imitations of puddles on dried Prague sidewalks in late spring. The essential absurdity of such activity, on the one hand, develops a specific kind of play with a random observer or a gallery visitor, on the other hand, it has its clear and meaningful ground in the context of art, it associates artworks of the recent past and at the same time it reminds us of predominant themes of today’s world.
Marek Šefrna (* 1987) graduated from Prague Academy of Fine Arts. He lives and works in Prague. www.mareksefrna.com

Náš výstavní program 2020 je podporován granty Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, MHMP A MČP1. Mockrát děkujeme! / Our 2020 exhibition program is supported by Ministry of Culture of the Czech Republic, State Fund of Culture, MHMP and MPC1. Thank you very much!

Artist(s): Medium: ,